Promocja doktorska dr Beaty Bednarek

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bednarek. Praca ta, zatytułowana „Na koniec jakaś pamięć tam zostawa, gdzie nas nie będzie…” Cztery początkowe księgi liryków z „Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”. Edycja krytyczna ze wstępem, została napisana pod opieką prof. dr hab. Barbary Wolskiej. Recenzentami byli dr hab. prof. Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz dr hab. prof. Tomasz Chachulski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich PAN). Komisja w jawnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu rozprawie wyróżnienia. Na grudniowym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego UŁ zatwierdzono decyzję Komisji o nadaniu mgr Beacie Bednarek stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz o przyznaniu jej wyróżnienia za przygotowaną dysertację.