Emerytowana Prof. UŁ Barbara Wolska

wolbarba@wp.pl

 • Magister filologii polskiej: 1970 r.
 • Tytuł doktora nauk humanistycznych: 1979 r.
 • Tytuł doktora habilitowanego (literaturoznawstwo polskie): 1996 r.
 • Tytuł profesora: 2003 r.
 • Stanowisko profesora zwyczajnego UŁ: 2007 r.

Dziedziny zainteresowań naukowych

 1. Edytorstwo naukowe tekstów literackich, w tym zwłaszcza:
  • utworów poetyckich Adama Naruszewicza – z dążeniem do całościowego wydania krytycznego, obejmującego poza edycją Dzieł poety, opracowaną przez F. Bohomolca
   w 1778 r. również teksty pominięte w tej edycji, a pochodzące: z „Zabaw Przyjemnych
   i Pożytecznych”, z druków ulotnych oraz z rękopisów (tu zwłaszcza przypisywane poecie poematy i wiersze obsceniczne);
  • okolicznościowej literatury politycznej polskiego Oświecenia;
  • oświeceniowej rodzimej poezji frywolnej i obscenicznej.
 2. Nurty rozległej poezji jednego z największych poetów XVIII wieku – Adama Stanisława Naruszewicza, różnorodnej pod względem estetyczno-literackim, tematycznym i gatunkowym. Wiersze oryginalne, parafrazy i tłumaczenia oraz ich zakorzenienie w tradycji antycznej i staropolskiej.
 3. Wątki i motywy pacyfistyczne (lub szerzej: pokojowe) w literaturze oświeceniowej i ich uwarunkowania. Miejsce w tej twórczości etosu rycerskiego i tradycji sarmackich. Współistnienie
  i ewolucja wątków pokojowych i rycerskich w czasie.
 4. Studia nad literaturą obiegu rękopiśmiennego drugiej połowy XVIII wieku, stanowiącą ważny element tzw. folkloru szlacheckiego, literaturą wolną od cenzury politycznej (wiersze okolicznościowe będące reakcją na ówczesne wydarzenia krajowe i zagraniczne) oraz obyczajowej (żartobliwe utwory frywolne, poematy obsceniczne).
 5. Poezja okolicznościowo-polityczna czasów Oświecenia, z zaakcentowaniem utworów powstałych podczas pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego (1772-1775), tworzących blok tekstów wcześniej rzadko uwzględnianych w badaniach i nie posiadających wydania krytycznego. Zderzenie dwóch nurtów tej poezji: oficjalnego i nieoficjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów wydawanych w druczkach ulotnych i badaniu przemian, jakim ulegały w zapisach w sylwach szlacheckich i miscellaneach literackich. Udział w tej poezji literatów uznanych, twórców minorum gentium i domorosłych amatorów.Cykle poetyckie w literaturze Oświecenia.
 6. Twórczość poetycka Stanisława Trembeckiego,z uwzględnieniem relacji między królewskim mecenasem a jego nadwornym poetą. Postaci władców i wodzów w poezji Trembeckiego.
 7. Czasopiśmiennictwo XVIII i początków XIX wieku („Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, „Monitor”, „Muza Ukryta pod Znakiem herbu Syrokomli” Kajetana Kościałkowskiego, „Tandeciarz” Tomasza Ujazdowskiego).

Granty

1. Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012–2017); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (Uniwersytet Śląski); Barbara Wolska, prof. dr hab. współkierownictwo (wraz z Prof. dr hab. Teresą Kostkiewiczową)  Zespołu: Czytanie Naruszewicza (2014–2015); wykonawca w trzech Zespołach; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1; decyzja nr 0091/NPRH2/H11/81/2012.

Współredaktor dwóch tomów zbiorowych z monograficznymi opracowaniami wybranych utworów Adama Stanisława Naruszewicza:

Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej. Warszawa 2015. CPPO, t. 3.

Czytanie Naruszewicza, cz. 2, pod redakcją Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej. Warszawa 2015. CPPO, t. 4.

Redaktor i edytor tomu Czytanie poetów polskiego oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów Barbara Wolska, redakcja naukowa Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, ss. 156, 4 nlb.

2. Biblioteka PisarzyStaropolskichBiblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” (2012–2014); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca dwóch edycji: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 4 oraz t. 5; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 11H 12 0114 81.

3. Antyk oświeconych (2009–2012); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca tematu:  Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Naruszewicza; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N103 156537.

Wykaz publikacji

Książki autorskie:

 1. Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1982, ss. 290 (seria „Studia z Okresu Oświecenia”, t. XIX).
 2. W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Wyd. UŁ, Łódź 1995, ss. 283.
 3. Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Wyd. UŁ, Łódź 1995, ss. 60.

Monografie źródłowe – edycje krytyczne opatrzone wstępem:

 1. Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 396 (seria „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”).
 2. A. Naruszewicz, Satyry, wstęp i oprac. B. Wolska, Kraków 2002, Wyd. Universitas, ss. 185 (seria „Biblioteka Polska”).
 3. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. I, wyd. B. Wolska, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2005, ss. 366 (seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 4).
 4. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. II, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009, Wyd. IBL PAN, ss. 362 (seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 9).
 5. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurek, T. Chachulski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2011.
 6. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. III, wyd. B. Wolska, Warszawa 2012, Wyd. IBL PAN, ss. 518 (seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 11).
 7. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów B. Wolska, redakcja naukowa B. Wolska, B. Mazurkowa, Warszawa 2014, Wydawnictwo IBL PAN, ss. 160.
 8. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. IV, wyd. B. Wolska, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2015, Wydawnictwo IBL PAN, ss. 532 (seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 13).

Udział w edycjach krytycznych (wstęp, oprac. tekstów):

 1. A. Naruszewicz, Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej pod kier. i przy współudziale B. Wolskiej, Wyd. Biblioteka, Łódź 2001 (tu 8 tekstów oprac. B. Wolska, 11 tekstów studenci), ss. 151.
 2. A. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Łódź 2007, t. 2  serii: „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filolog. UŁ”, ss. 161.
 3. Opracowanie wydawnicze trzech utworów w zbiorze: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, s. 54-70.
 4. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Pawlatą i A. Strożek), [w:] F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Wyd. UŁ, Łódź 2009, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.
 5. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Szymor-Rólczak, [w:] F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2010, t. 4 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.
 6. Opracowanie tekstów (wspólnie z A. Mateusiak i A. Petlak, [w:] Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak,  A. Petlak, B. Wolska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, t. 5 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.
 7. Opracowanie tekstów (wspólnie z L. Purgał), [w:] W. Bogusławski, Saul, wstęp L.  Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, Wyd. UŁ, Łódź 2015, ss. 142, t. 6 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”.
 8. Opracowanie tekstów (wspólnie z L. Purgał), [w:] W. Bogusławski, Saul, wstęp L.  Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, wyd. 2 przejrzane i poprawione, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2016, ss. 142, t. 6 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”.
 9. Opracowanie tekstów (wspólnie z E. Lewandowską), [w:] W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E.  Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, red. naukowa A. Petlak, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, przewidywana data wydania Łódź 2016, ss. 144, t. 7 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (już po składzie, w trakcie korekty), nr ISBN 978-83-938804-5-4.
 10. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Kowalską), [w:] W. Bogusławski, Pustelnik na wyspie Formentera, wstęp M. Kowalska, opracowanie tekstu M. Kowalska i B. Wolska,  Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, przewidywana data wydania 2016 r., ss. 156, t. 8 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (już po składzie, w trakcie korekty), nr ISBN 978-83-938804-1-6.

Artykuły naukowe:

 1. Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne”, seria XXVII, 1971, s. 281-293 (pod nazwiskiem Kaniecka).
 2. O „Kulturze Łodzi”. Z problematyki społeczno-kulturalnej pisma, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 104, s. 55-66 (współautorstwo z R. Kanarkiem).
 3. Tomasz Ujazdowski, wydawca „Tandeciarza”, „Prace Polonistyczne”, seria XXXI, 1975, s. 175-203.
 4. Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki. Cz. I: Historiograficzne aspekty tej poezji, „Prace Polonistyczne”, seria XXXIV, 1978, s. 21-80.
 5. Wokół Sołtyka. Trzy utwory polityczne z czasów konfederacji barskiej, Miscellanea z okresu Oświecenia, 5, Wrocław 1978, „Archiwum Literackie”, t. 22, s. 19-52.
 6. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych: Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie, „Prace Polonistyczne”, seria XXXV, 1979, s. 53-79.
 7. Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775, „Prace Polonistyczne”, seria XXXVI, 1980, s. 253-265.
 8. Wierszowane pamflety polityczne na przywódców sejmu rozbiorowego (1773-1775), „Miscellanea z doby Oświecenia”, 6, Wrocław 1981, „Archiwum Literackie”, t. 25, s. 69-106.
 9. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji, „Prace Polonistyczne”, seria XXXVIII, 1982, s. 5-32.
 10. Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego. Sprawa „królobójców”, „Prace Polonistyczne”, seria XXXIX, 1983, s. 33-53.
 11. Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne”, seria XL, 1984, s. 287-334.
 12. Reminiscencje antyczne w poezji Kajetana Kościałkowskiego na łamach „Muzy Ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli”, „Prace Polonistyczne”, seria XLI, 1985, s. 169-190.
 13. Poeta żywiołów (I), Kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne”, seria XLII, 1986, s. 21-47.
 14. Poeta żywiołów (II). Żywioł ognia w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne”, seria XLIII, 1987, s. 77-127.
 15. „Muza Ukryta pod Znakiem Herbu Syrokomli” Kajetana Kościałkowskiego, „Prace Polonistyczne”, seria XLV, 1989, s. 19-38.
 16. Motyw „przodków poczciwych” w poezji Adama Naruszewicza, „Opuscula Polonica et Russica”, t. 2, pod red. E. Małek i J. Wawrzyńczyka, Toruń 1994, s. 30-44.
 17. Bóg w poezji Adama Naruszewicza, [w:] Motywy religijne w literaturze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995, s. 93-116.
 18. Die Zyklen von Pamphleten in der politischen Gelegenheitsliteratur der polnischen Aufklärung (Cykle pamfletów w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia), [w:] Internationale Slavistische Konferenz „Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen” Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Thesenband, Magdeburg 1997, s. 47-58.
 19. Echa konfederacji barskiej w poezji politycznej czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego, „Napis”, seria III, , Wyd. DiG, Warszawa 1997, s. 83-99.
 20. Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 13: W dwusetną rocznicę śmierci A. Naruszewicza, Wyd. UW, Warszawa 1998, s. 69-83.
 21. Cykle pamfletów wierszowanych w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia, [w:] Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997, Frankfurt 2000, s. 596-609.
 22. Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798, „Napis”, seria VI, Wyd. DiG, Warszawa 2000, s. 89-117.
 23. „Hymn do Słońca” Adama Naruszewicza, [w:] Czytanie Naruszewicza. Interpretacje. Pod redakcją T. Chachulskiego, Wyd. IBL PAN, Wrocław 2000, s. 11-27.
 24. „Czym jest ta wojna? Mordem i pożogą. Nie z naszego powodu”. „Trismus” Stanisława Grochowiaka – literacki dokument świadomości hitlerowskiej oraz mechanizmów działania nazizmu,  „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2003, seria I: Nauki Filologiczne, z. 2 (40): Literaturoznawstwo, pod red. R. Jagodzińskiej i A. Morawca, s. 49-80.
 25. Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza, Wiersze podarunkowe i bukiety, „Prace Polonistyczne”, seria LIX: Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań, Łódź 2004, s. 123-174.
 26. Odmienne stany świadomości w poezji Ewy Lipskiej, [w:] „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Wyd. WSHE, Łódź 2005, s. 49-84.
 27. Związki twórczości Stanisława Staszica z sentymentalizmem, [w:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz i T. Chachulskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2006, s. 319-330.
 28. Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, [w:]  „Literaturoznawstwo”, nr 1 (1), pod red. R. Jagodzińskiej, Wyd. WSHE, Łódź 2007, s. 39-70.
 29. Naruszewicz Adam SJ. bp., [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, s. 763-766, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 30. Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły…”), [w:] Czytanie Kniaźnina, pod red. B. Mazurkowej, T. Chachulskiego, Wyd. IBL PAN Warszawa 2010, s.  29-46.
 31. Tom trzeci „Poezji zebranych” Adama Naruszewicza – uwagi edytora, „Wiek Oświecenia”, t. 27: Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych, Warszawa 2011, s. 47-71.
 32. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały władcy, [w:] „Byle w ludziach światło było…” Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, pod red. G. Zająca, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 359-376 (seria „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”, t. 10).
 33. Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis”, seria XVIII: Tabu i wstyd, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012, s. 59-88.
 34. Tabu i wstyd w literaturze i kulturze, [w:] „Napis”, seria XVIII: Tabu i wstyd, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012, s. 3-8 (współautorstwo z M. Pąkcińskim).
 35. Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Adama Stanisława Naruszewicza, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012, s. 491-571.
 36. Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej, „Wiek Oświecenia”, t. 29: Przekład, Wyd. UW, Warszawa 2013, s. 179-242.
 37. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały osobistości publicznych i osób prywatnych, [w:] Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, pod red. M. Sulejewicz-Nowickiej i Z. Gruszki, wstęp M. Wichowa, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 165-205.
 38. Horacy okolicznościowy i użytkowy, „Napis”, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, s. 420-429.
 39. Co dziś komu po rodzinie?, [w:] „Napis”, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, s. 3-11 (współautorstwo z M. Pąkcińskim).
 40. Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny”, „Napis”, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, s. 221-242.
 41. Wstęp, [w:] „Napis”, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, s. 3-9 (współautorstwo z A. Bąbel i M. Pąkcińskim).
 42. Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich, red. A. Warda, Wyd. UŁ, Łódź 2015, s. 117-135.
 43. Przyjacielska intencja i pochlebcza skaza: „Do Ignacego Witosławskiego, oboźnego polnego koronnego. O złym używaniu poetyki”, [w:] Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, t. III, cz. 1 serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015, s. 405-444.
 44. Wstęp, [w:] „Napis”: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura, seria XXI, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015, s. 3-11.

Recenzje opublikowane w czasopismach naukowych:

 1. [rec.]: „Monitor”. Wybór, oprac. i wstęp E. Aleksandrowska, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976, BN I 226, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 349-361.
 2. [rec.]: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod. red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1992, ss. 836, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 209-219.
 3. [rec.]: A. Norkowska, Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2006, [w:] „Wiek Oświecenia”, t. 23: Miscellanea, Warszawa 2007, s. 361-368.
 4. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, pod red. J. Maciejewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2005, [w:] „Wiek Oświecenia”, t. 24: Wojciech Bogusławski – w 250 rocznicę urodzin, Warszawa 2008, s. 105-113.
 5. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, t. 4: Silva rerum, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Wyd. DiG, Warszawa 2008, [w:] „Wiek Oświecenia”, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 109-116.
 6. [rec.]: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Wyd. UG, Gdańsk 2008, ss. 479, [w:] „Wiek Oświecenia”, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 138-144.
 7. [rec.] Voltaire, Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby Oświecenia, oprac. J. Wójcicki, Wyd. Collegium Columbinum, ss. 142 („Biblioteka Badań nad Oświeceniem”, nr 2), Kraków – Warszawa 2008, [w:] „Literaturoznawstwo”, nr 1 (3), pod red. A. Morawca,  Łódź 2009, s. 251-255.
 8. [rec.] D. Kowalewska, Magia i astrologia w Oświeceniu, Toruń 2008, Wyd. UMK, [w:] „Ruch Literacki” 2009, z. 4, s. 422-425.
 9. [rec.] G. Zając, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Wyd. UJ, Kraków 2015, ss. 618: Julian Ursyn Niemcewicz – poeta, [w:] „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria XXI: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji, Samoograniczenie i autocenzura, Warszawa 2015, Wydawnictwo IBL PAN, s. 381-388.

Redakcja naukowa:

 1. Redakcja naukowa (wspólnie z Anną Petlak) tomu: A. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, opracowanie tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Łódź 2007.
 2. Redakcja naukowa (wspólnie z Anną Petlak) tomu: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, opracowanie tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 3. Redakcja naukowa (wspólnie z Anną Petlak) tomu: F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, opracowanie tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2010.
 4. Redakcja naukowa (wspólnie z Moniką Urbańską) tomu: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, opracowanie tekstów A. Mateusiak,  A. Petlak, B. Wolska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011.
 5. Redakcja naukowa tomu: Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i opracowanie tekstów M. Pawlata, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 204.
 6. Redakcja naukowa tomu: J.U. Niemcewicz, Piast. Tragedia opera, z autografu odczytała, opatrzyła komentarzem i wstępem A. Mateusiak, Wyd. UŁ, Łódź 2012, ss. 98.
 7. Redakcja naukowa tomu: M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, opracowała i opatrzyła wstępem K. Turkowska, Wyd. UŁ, Łódź 2013, ss. 144.
 8. Redakcja naukowa (wspólnie z Bożeną Mazurkową) tomu: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów B. Wolska, redakcja naukowa B. Wolska, B. Mazurkowa, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, ss. 156.
 9. Redakcja naukowa edycji: W. Bogusławski, Saul, wstęp L. Purgał, opracowanie tekstów L. Purgał i B. Wolska, Wyd. UŁ, Łódź 2015, ss. 142 (t. 6 z serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”).
 10. Redakcja naukowa monografii (wspólnie z Teresą Kostkiewiczową i Bożeną Mazurkową): Czytanie Naruszewicza, t. III, cz. 1 serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015, ss. 468; nr ISBN 978-83-64703-54-6.
 11. Redakcja naukowa monografii (wspólnie z Teresą Kostkiewiczową i Bożeną Mazurkową): Czytanie Naruszewicza, t. III, cz. 2 serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015, ss. 398; nr ISBN 978-83-64703-55-3.
 12. Redakcja naukowa edycji: J.U. Niemcewicz, „Piast”, tragedio-opera po raz pierwszy wydana, z autografu odczytała, opatrzyła komentarzem i wstępem A. Mateusiak,  Wyd. UŁ, Łódź 2012, ss. 98.
 13. Redakcja naukowa edycji: Tryptyk piastowski „Kazimierz Wielki”, „Jadwiga, królowa polska”, „Piast” Juliana Ursyna Niemcewicza, opracowała i opatrzyła wstępem A. Mateusiak, Wyd. UŁ, Łódź 2015, ss. 511.
 14. Redakcja naukowa edycji: W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, ss. 144, t. 7 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (już po składzie komputerowym, w trakcie korekty; przewidywana data wydania 2016 r.), nr ISBN 978-83-938804-5-4).
 15. Redakcja naukowa edycji (wspólnie z M. Pawlatą): W. Bogusławski, Pustelnik na wyspie Formentera, wstęp M. Kowalska, opracowanie tekstu M. Kowalska i B. Wolska,  Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, ss. 156, t. 8 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (już po składzie, w trakcie korekty; przewidywana data wydania 2016 r.), nr ISBN 978-83-938804-1-6.