Obchody Jubileuszu 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Profesor dr hab. Barbary Wolskiej

Uroczystość wręczenia przez Dr hab. Bożenę Mazurkową
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dedykowanej Jubilatce publikacji Czytanie Naruszewicza

27 stycznia odbyło się w Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego uroczyste spotkanie
inaugurujące obchody jubileuszu 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Profesor dr hab. Barbary Wolskiej.

Gościem spotkania była badaczka literatury polskiego oświecenia dr hab. Bożena Mazurkowa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jubilatka otrzymała w darze obszerną pracę zbiorową Czytanie Naruszewicza, która ukazała się drukiem jako liczący dwie części tom 3 serii „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” Instytutu Badań Literackich PAN. Książki zostały Jej ofiarowana w uznaniu za wybitne osiągnięcia w badaniach na poezją Naruszewicza i upowszechnianiu dorobku osiemnastowiecznego autora znakomitymi edycjami jego tekstów (cztery tomy Poezji zebranych opublikowane w serii IBL PAN „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”).

Dwuczęściowa publikacja Czytanie Naruszewicza powstała i ukazała się drukiem w ramach realizacji zespołowego projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Krasicki — Naruszewicz — Trembecki — Karpiński”, którym kieruje dr hab. Bożena Mazurkowa.

Profesor Barbara Wolska (wraz z prof. dr hab. Teresą Kostkiewiczową) była kierownikiem „Zespołu Naruszewicza”.

Dzięki utrzymaniu tajemnicy do ostatniego momentu możliwe było autentyczne zaskoczenie
wzruszonej Pani Profesor, gdy wraz z kwiatami i listem okolicznościowym otrzymała tomy
zawierające zwięzłą formułę ofiarowania: Profesor Barbarze Wolskiej Autorzy.

 To piękny gest środowiska naukowego, aby prace, których autorzy korzystali z naukowych —badawczych  i edytorskich — osiągnięć Pani Profesor Barbary Wolskiej w upowszechnianiu, przybliżaniu życia i dzieł oświeceniowego poety, właśnie Jej ofiarować.