Dr Marta Szymor-Rólczak

marta.rolczak@uni.lodz.pl

Dr Marta Szymor-Rólczak tytuł magistra filologii polskiej uzyskała w 2004 roku, po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł jej pracy magisterskiej brzmiał Wiersze filozoficzno-refleksyjne Adama Naruszewicza w II tomie „Dzieł” z 1778 roku. Edycja krytyczna ze wstępem. Rozprawa ta została nagrodzona przez Dziekana Wydziału Filologicznego jako najlepsza praca magisterska z literaturoznawstwa polonistycznego w 2004 roku, a następnie znalazła się w finale Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2005. W 2004 roku rozpoczęła naukę w Studium Doktoranckim Wydziału Filologicznego UŁ, w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymała na podstawie rozprawy o charakterze edytorskim, zatytułowanej „Theatrum mundi” poza sceną — poezja Franciszka Zabłockiego. Edycja krytyczna ze wstępem. Promotorem dysertacji była Prof. Barbara Wolska, a publiczna obrona dysertacji miała miejsce we wrześniu 2008 roku.

Dr Marta Szymor-Rólczak jest zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Edytorstwa (początkowo w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski) Wydziału Filologicznego UŁ. Prowadzi zajęcia różnych typów: z zakresu komputerowego składu, pracy redaktora wydawniczego (m.in. korekty, adiustacji, redakcji technicznej, redakcji tekstów prasowych), typografii, krytyki tekstu, przewidziane w programie specjalizacji edytorskiej, realizuje ponadto własne zainteresowania naukowe w ramach zajęć fakultatywnych.

GRANTY i BADANIA

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI zatwierdzonego przez MNiSW w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013) na lata 2013–2018 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek. Wykonawca projektu w zespole Czytanie Naruszewicza.

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI zatwierdzonego przez MNiSW w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013) na lata 2013–2018 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek. Wykonawca projektu w zespole Czytanie Karpińskiego.

Wykonawca tematu badawczego Literatura polskiego oświecenia i jej związki z premią (grant UŁ nr 545/381) w roku 2013, mającego na celu jeszcze głębsze zbadanie polskiego zasobu paremii oraz korelacji ludowych mądrości z literaturą XVIII wieku.

Wykonawca projektu naukowo-badawczego Korekta i adiustacja w XXI wieku. Jak zmiany w procesie wydawniczym wpłynęły na zakres obowiązków, warsztat oraz warunki pracy korektora/redaktora? (dotacja MNiSW nr 3858/E-345/M/2015) w roku 2015.

PEŁNIONE FUNKCJE

Sekretarz redakcji (od 2014), członek kolegium redakcyjnego (redaktor językowy — od 2009)  rocznika  „Prace Polonistyczne„, red. nacz. W. Pusz, Wyd. ŁTN. 14 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Sekretarz redakcji (od 2013) kwartalnika  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica„, red. nacz. M. Woźniak-Łabieniec, Wyd. UŁ. 12 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Redaktor językowy (od 2014) kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne„,  red. nauk. A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, Wyd. ŁTN. 12 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Redaktor językowy (od 2014) rocznika: „Rozprawy Komisji Językowej„, red. nauk. I. Jaros, Wyd. ŁTN,
8 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

WYKAZ PUBLIKACJI

Edycje krytyczne

 1. F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów: M. Szymor-Rólczak, B. Wolska,
  Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2010.

Redakcje naukowe

 1. Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod red. Marty Szymor-Rólczak, przy współudziale Mateusza Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011,
  ss. 282.
 2. Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, pod red. Mateusza Poradeckiego, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 380.
 3.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, z. 4(34): „Na szlakach literatury…” Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej, pod. red. M. Szymor-Rólczak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 328.

Opublikowane artykuły naukowe

 1. M. Szymor, W kręgu wartości moralnych. Motywy i tematy wybranych ód filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 9, 2007.
 2. M. Szymor, W świecie pojęć niepojętych. Obrazowanie
  w utworach Adama Stanisława Naruszewicza — rekonesans zagadnienia
  , „Prace Polonistyczne”
  LXII, 2007.
 3. M. Szymor, Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych, „Literaturoznawstwo. Historia — teoria — metodologia — krytyka” nr 1(3), Łódź 2009.
 4. M. Szymor, Klasycznie, sentymentalnie, rokokowo.
  O ujęciach zjawisk przyrodniczych w poezjach Franciszka Zabłockiego
  , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 12, 2009.
 5. M. Szymor-Rólczak, Adept „szkoły Naruszewicza”. Kilka uwag o stylu poezji Franciszka Zabłockiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 13, 2010.
 6. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Genezis z… miłości czyli Olimp od… sypialni. Mitologiczny i erotyczny poemat „Cztery żywioły” Franciszka Zabłockiego jako przykład recepcji antycznych kosmogonii i teogonii, [w:] Fantastyczność i cudowność. Mityczne scenariusz: od mitu do fikcji — od fikcji do mitu, t. 1, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2011, s. 145–158.
 7. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Różne oblicza władzy, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod. red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, s. 7–21.
 8. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Moda literacka — ćwiczenie — kamuflaż. Recepcja filozoficznej poezji Fryderyka II na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod. red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, s. 139–152.
 9. Marta Szymor-Rólczak, Lęk przed nieznanym — paremiograficzne świadectwa konfrontacji kultur, „Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, nr XXIII, Bydgoszcz 2013, pod red. M. Pająkowskiej-Kensik, A. Paluszak-Bronki i K. Kołatki, s. 467–477.
 10. Marta Szymor-Rólczak, Na wszystko jest przysłowie — z warsztatu badacza-edytora literatury polskiego oświecenia, „Studia Slavica” XVIII/1, Ostravska Univerzita — Uniwersytet Opolski, Ostrava 2014, ss. 25–33.
 11. Marta Szymor-Rólczak, Internet jako popularne źródło wiedzy na temat paremii – ocena ryzyka zniekształceń kulturowych, [w:] Parémie národů slovanských VII, Ostravská univerzita Ostrava, Ostrava 2014, s. 403–411.
 12. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. O pewnym „potopie” i jego skutkach: „Do pijaków”, [w:] Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 3, cz. 1, s. 331–344.
 13. Marta Szymor-Rólczak, Wpływ zmian kulturowych i technologicznych w procesie wydawniczym na zakres obowiązków oraz warunki pracy korektorów — prezentacja problemu i założeń badawczych, [w:] Etyczne i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk Kretek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 87–94.
 14. [rec.] Marta Szymor-Rólczak Bogactwo oświeceniowych widoków (Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, pod redakcją Bożeny Mazurkowej), „Ruch Literacki” 5/2016.
 15. Marta Szymor-Rólczak, Od…czytanie „Świata według T. S. Spiveta” Reifa Larsena. Część I: wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego, „Prace Polonistyczne” 2016, t. 71: Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury europejskiej, s. 221–236.
 16. Szymor-Rólczak Marta, Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: punkty węzłowe dwóch perspektyw interpretacyjnych – liberackiej oraz koncepcji świata jako gry, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, z. 4(34): „Na szlakach literatury…” Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej, pod. red. M. Szymor-Rólczak, s. 171–195.

Artykuły oddane do druku, w przygotowaniu

 1. Marta Szymor-Rólczak, Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego,  (oddany do druku).
 2. Marta Szymor-Rólczak, Władza w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, Ostravská univerzita Ostrava, Ostrava (oddany do druku).

Prace redakcyjne:

 1. Konsultacja techniczna książki:
  A. Naruszewicz, Sielanki, seria Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego, t. 2, Łódź 2007;
  w tomie tym: A. Naruszewicz, Wiosna, oprac. krytyczne M. Szymor.
 2. Redakcja, korekta i skład książki: A. Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Łódź 2008.
 3. Redakcja techniczna książki: Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie, przeł. z franc. przedmową i przypisami opatrzyła J. Raźny, Łódź 2009.
 4. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXIV (2009), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2009.
 5. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXV (2010), red. nacz. W. Pusz, red. językowa,
  oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2010.
 6. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVI (2011), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2011.
 7. Marta Szymor-Rólczak, redakcja naukowa (przy współudziale M. Poradeckiego): Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011,
  ss. 282.
 8. M. Poradecki, redakcja naukowa (przy współudziale M. Szymor-Rólczak): Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 380.
 9. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVII (2012), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2012.
 10. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVIII (2013): Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia, red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, J. Raźny, wyd. ŁTN, Łódź 2013, ss. 240.
 11. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXIX (2014): Talent i umiejętności w literackiej potrzebie, red. nacz. W. Pusz, red. nauk. tomu: M. Karwowska, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak,
  J. Raźny, wyd. ŁTN, Łódź 2014, ss. 240.
 12. Redakcja językowa rocznika „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LX, red. nauk. I. Jaros, ŁTN 2014.
 13. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/1, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2014.
 14. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 15. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCII,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 16. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIII,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 17. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXX (2015): Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji , red. nacz. W. Pusz, red. nauk. tomu:
  M. Karwowska, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, wyd. ŁTN, Łódź 2015, ss. 286.
 18. Redakcja językowa rocznika „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LXI, red. nauk. I. Jaros, ŁTN 2015,
  ss. 302.
 19. Redakcja językowa: Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, pod red. Piotra Stalmaszczyka i Ireny Jaros, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 193.
 20. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIV, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 416.
 21. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCV, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 372.
 22. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVI, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 365.
 23. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVII, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015.
 24. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVIII, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2016.

KONFERENCJE

 1. Z warsztatów badaczy oświecenia, organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; maj 2006 roku.
  Referat: Obrazowanie w utworach filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza — wzorce i przykłady realizacji.
 2. Konferencja Z warsztatów badaczy oświecenia, organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; kwiecień 2008 roku.
  Referat: Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych.
 3. III Międzynarodowa Konferencja „Fantastyczność i cudowność”: Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji — od fikcji do mitu); organizatorzy: Pracownia Mitopoetyki i Antropologii Literatury Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego), Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra”; Zielona Góra, 26–28 kwietnia 2009 roku. Referat: Genezis z… miłości czyli Olimp od… sypialni. Mitologiczny i erotyczny poemat „Cztery żywioły. Poema umizgów” Franciszka Zabłockiego jako przykład recepcji antycznych kosmogonii i teogonii.
 4. Pierwszy Zjazd Edytorów Doktorantów i Studentów Polska – Ukraina, Kraków 02–04 kwietnia 2009.
 5. Międzynarodowa konferencja Władcawładza – literackie doświadczenia Europejczyków, Łódź 2010. ReferatModa literacka — ćwiczenie — kamuflaż. Recepcja filozoficznej poezji kontrowersyjnego władcy Fryderyka II na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.
 6. Konferencja krajowa organizowana przez: Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego, Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, JĘZYK — WIELOKULTUROWOŚĆ — TOŻSAMOŚĆ, Bydgoszcz, 17–18.09.2012.
  Referat: Lęk przed nieznanym – literackie i paremiograficzne świadectwa konfrontacji kultur.
 7. Zagraniczna międzynarodowa konferencja: PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH VII – Paremie wczoraj i dziś, Ostrava 17–18.09.2014.
  Referat: Internet jako popularne źródło wiedzy na temat paremii – ocena ryzyka zniekształceń kulturowych.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Czwarta edycja, Opole, 27 listopada 2015 r.
  ReferatWpływ zmian kulturowych i technologicznych w procesie wydawniczym na zakres obowiązków oraz warunki pracy korektorów — prezentacja problemu i założeń badawczych.
 9. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna organizowana przez   Katedrę Filologii Romańskiej i Katedrę Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Być w mniejszości, być mniejszością, Łódź 2–4 marca 2016 r.
  Referat: Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego.
 10. Zagraniczna międzynarodowa konferencja: PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH VIII – „Parémie v 21. století“, Ostrava 13–14.09.2016.
  ReferatWładza w polskich przysłowiach.

PO PRACY…

…wciąż w pracy.

Na szczęście praca to także moje hobby. Zainteresowania, którym oddaję się w czasie wolnym oscylują wokół estetyki: fotografia i grafika, aranżacja wnętrz, scrapbooking (tradycyjny i digital), rękodzielnictwo artystyczne, florystyka. Pasje życiowe: podróże małe i duże oraz własny dom, do którego zawsze wracam bogatsza w doświadczenia, słowa i obrazy. Inne bakcyle to: numizmatyka (banknoty tematycznie związane z techniką drukarską i literaturą), psychologia (głównie w zakresie treningu twórczości), polityka.

Odpoczywam: w podróży, w ruchu, w ogrodzie z kubkiem aromatycznej herbaty w prawej i książką w lewej dłoni oraz… podczas prasowania.

Ostatnio nie odpoczywam… jak na podwójną młodą mamę i pracownika naukowego w jednej osobie przystało…

Portfolio