Dr Małgorzata Pawlata

m.pawlata@gmail.com

Małgorzata Pawlata jest absolwentką polonistyki na Wydziale Filologicznym UŁ (2006) i teologii ogólnej na Wydziale Teologicznym UKSW (2008).

Zawodowo zajmuje się edytorstwem tekstów dawnych, a także gnozą z początków naszej ery.

27 XI 2015 r. obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wolskiej rozprawę doktorską Poezja pochwalna i laudacyjna na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem.

Rozprawa uzyskała wyróżnienie.

Publikacje książkowe

 1. F. D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.
 2. Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2011, Katedra Edytorstwa UŁ.

Artykuły

 1. Blokersi w pułapce, „Tygiel Kultury”, nr 1–3/2006.
 2. Uwagi edytora „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina na przykładzie księgi IX. Oddane do druku w materiałach pokonferencyjnych V Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny 26–28 X 2007.
 3. Wstęp do szczegółowej analizy „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina na przykładzie księgi dziewiątej, „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, Łódź 2008.
 4. Problemy edycji „Wyboru Erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina”. Druk w materiałach pokonferencyjnych Warsztatów Młodych Edytorów, Rabka 21–23 XI 2008, s. 19–26.
 5. Gutenberg — na emeryturze?, „Przegląd Edukacyjny”, nr 2 (64), 3–4/2008.
 6. „Światłość” i inne abstrakty w gnostyckiej „Ewangelii Prawdy”, „Prace Polonistyczne”  seria LXV, 2010 „Pory roku, pory dnia”.
 7. Tytuły chrystologiczne w „Ewangelii Prawdy”,  „Folia Litteraria Polonica”13, 2010.
 8. Wprowadzenie do lektury, wstęp do: F. D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp taż, oprac. tekstów taż, M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo UŁ, s. 7–29.
 9. Hołd dla bogini Powązek: „Gabinet Temiry” [w:] Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 61–70.
 10. Książka z obrazkami, artykuł wygłoszony podczas konferencji „Wyzwania edytorstwa, tekstologii oraz współczesnego rynku książki, część III”, Przesieka 2011.
 11. Typografia w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, artykuł w przygotowaniu.
 12. Józef Szwejk — idiota wśród swoich. Ogólnopolska konferencja naukowa „Antybohater w kulturze”, Supraśl 2013 (artykuł przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym).

Udział z artykułem w konferencjach

 1. Problemy edycji „Wyboru Erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina”. Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 2008.
 2. Magia, religia, wiedza, Współczesny rynek wydawniczy książek tajemniczych. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania edytorstwa tekstologii oraz współczesnego rynku książki, cz. III”, Przesieka 2009.
 3. Gnostycka diaspora zbawionych — obraz diaspory w tekstach z Nag-Hammadi. Ogólnopolska konferencja młodych badaczy „Roote & Routes. Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi”, Kraków 2010.
 4. Niech żyje król. XVIII-wieczne panegiryki na cześć władcy. Międzynarodowa konferencja naukowa „Władca, władza — literackie doświadczenia Europejczyków” Łódź 2010.
 5. Hołd dla bogini Powązek: „Gabinet Temiry”.  Ogólnopolska konferencja Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Czytanie Kniaźnina, Zakopane 2010.
 6. Książka z obrazkami. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania edytorstwa tekstologii oraz współczesnego rynku książki”, cz. IV, Wrocław 2011.
 7. Wiersze poświęcone Izabeli i Adamowi Czartoryskim na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Warsztaty Badaczy Oświecenia, Warszawa 2011.
 8. Józef Szwejk — idiota wśród swoich. Ogólnopolska konferencja naukowa „Antybohater w kulturze”, Supraśl 2013.
 9. Antologia tekstów wielu autorów — problemy edycji. Warsztaty Młodych Edytorów Rabka Zdrój 26–28 IV 2013.
 10. Człowiek wobec potęgi natury: Oda do Obłoków w czasie suszy napisana. Udział w seminarium warsztatowym w ramach grantu badawczego Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017), Janów Podlaski 19–23 V 2013.
 11. Oświeceniowe adaptacje antyku — inspiracje, formy, style. Międzynarodowa konferencja „Adaptacje. Transfery kulturowe”, Katowice 27–28 XI 2014.
 12. Wykorzystanie mapy mentalnej w projektowaniu podręczników, Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 10–12 IV 2015.

Granty

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017) zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012 w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2012–2017 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek.

Nagrody

Nagroda Rektora UŁ za publikację F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.