Dr Karolina Goławska-Stachowiak

karolina.golawska@uni.lodz.pl

Rozprawa doktorska

Twórczość dramatyczna Stanisława Przybyszewskiego — wybór. Edycja ze wstępem.

 Zainteresowania

dramat modernistyczny, specyfika języka tekstów internetowych, publikacja dziecięca

Monografie naukowe

 1. Stanisław Przybyszewski „Gody życia. Dramat współczesny
  w IV aktach”
  , opracowała i wstępem opatrzyła Karolina Goławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 2. Stanisław Przybyszewski „Śluby. Poemat dramatyczny
  w trzech aktach”
  , opracowała i wstępem opatrzyła Karolina Goławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w przygotowaniu).

Publikacje

 1. Miłość (prawie) idealna — mit Androgyne w wybranych dziełach Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Miłość w sztuce i kulturze, Łódź 2007.
 2. Filozofia miłości według Stanisława Przybyszewskiego, „Aspekty Filozoficzno–Prozatorskie”
  nr 17–20, styczeń 2006–wrzesień 2007.
 3. Androgyniczna hybryda — „W godzinie cudu” Stanisława Przybyszewskiego, „Prace Polonistyczne”, seria LXII (2007), Łódź 2007.
 4. „Doskonale wiem, iż on to on, a ja to ja” — o multiplikowaniu ciała na podstawie „Manekina” Susan Sontag, [w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne, Łódź 2008.
 5. Kaukaskie rudymenty i próba ich ożywienia. O Leonie Janiszewskim, „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, Łódź 2008.
 6. Pomysł na (nie)nową sztukę — dramaturgia Stanisława Przybyszewskiego, „Aspekty Filozoficzno–Prozatorskie” nr 24–32 2008/2009.
 7. „Na początku była chuć…”. Droga do doskonałości na podstawie wybranych poematów prozą Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna
  i kulturowa
  , pod red. B. Płonki-Syroki i E. Rudolf, t. I, Wrocław 2010.

Pełnione funkcje

Adiustator tłumaczeń dramatów obcojęzycznych w „Dialogu” (miesięczniku poświęconemu dramaturgii współczesnej).

Członek składu redakcyjnego „Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture”.

Sekretarz redakcji „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”.

Członek składu redakcyjnego „Prac Polonistycznych” (do 2014 r.).