Archiwum kategorii: Pracownicy

Dr Monika Urbańska

monika.urbanska@uni.lodz.pl

Studiowałam w latach 1997-2002, w 2002 r. uzyskałam tytuł magistra,
a w r. 2005  złożyłam i obroniłam rozprawę doktorską.

Interesuje mnie głównie edytorstwo tekstów XVIII-XX w.,  filozofia, psychologia, antropologia kultury (zwłaszcza antropologia miłości i śmierci), analiza i interpretacja dzieł literackich ze szczególnym uwzględnieniem tekstów II poł. XIX w.-XX w., biografistyka. Prywatnie także  muzyka lat 80., gemmologia i kultura Meksyku.

Jestem członkiem Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Studia i praca pod kierunkiem moich Mistrzów,  przede wszystkim prof. zw. dr hab. Barbary Wolskiej Badaczki Oświecenia, zasłużonej dla edytorstwa Kierownik łódzkiej szkoły edytorskiej, Wychowawcy wielu roczników edytorów oraz prof. zw. dr. hab. Wiesława Pusza zasłużonego oświeceniowego Jubilera Słowa, Kierownika Katedry Oświecenia, uczuliła mnie na piękno i wartość literatury Wieku Świateł oraz edytorstwa naukowego, przywracającego do obiegu publicznego utwory często niedoceniane lub zapomniane.

Ważnymi postaciami mojej naukowej drogi są także  Ś.P. prof. zw. dr hab. Janusz Maciejewski, prof. zw. dr hab. Roman Loth, prof. zw. dr hab. Krystyna Maksimowicz oraz prof. dr hab. Jerzy Smulski.

Wyjątkowym sentymentem darzę osobę i twórczość Jana Lechonia. Jego poezja i dziennik są dla mnie obszarem wyjątkowym, przestrzenią niemających końca dociekań i wzruszeń.

Uniwersytet (głównie dzięki pracy z fantastycznymi młodymi ludźmi) jest miejscem, w którym spełniam się i chętnie do niego wracam.

Do mojego dorobku należą następujące książki:

 1.    Utwory prozatorskie na łamach ,,Zabaw Przyjemnych
  i Pożytecznych”. Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem
  , Łódź 2006,
 2.    ,,Udawać do końca” — ,,Dziennik” Jana Lechonia jako świadectwo, Łódź 2010,
 3.    Anna Mostowska, Powieści, listy, Łódź 2014,
 4.    Edycja krytyczna wierszy dla dorosłych Jana Brzechwy (na etapie prac edytorskich).

oraz publikacje w czasopismach i monografiach:

 1. Bukiety Adama Naruszewicza, Adama Wawrzyńca Rzewuskiego i Franciszka Ksawerego Woyny na łamach ,,Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, ,,Prace Polonistyczne”, Seria LIX, 2004, s. 45-64,
 2. Zmarli mówią — dialogi elizejskie. Najwybitniejsi twórcy i ich utwory, Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica” 7, 2005, s. 193-214,
 3. Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach ,,Zabaw Przyjemnych Pożytecznych”. Historia gatunku listu i jego obecność w periodyku, Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica” 8, 2006, s. 109-122,
 4. Współaut. A. Petlak, Edycje krytyczne pisarzy polskiego Oświecenia, [w:] Kalejdoskop nauki. Przegląd wybranych projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce, Warszawa 2007, s. 37,
 5. Parenetyka w prozie publicystycznej i fabularnej Oświecenia stanisławowskiego na wybranych przykładach, Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica”, 10, 2008, s. 67-77,
 6. ,,Ja miłości mojej, która się rozkłada, treść i kształt boski wiernie chowam w sobie”— o pewnej dysharmonii słów kilka, Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica”, 11, 2008, s. 71-83,
 7. Problemy edycji prozy Anny Mostowskiej, ,,Literaturoznawstwo”, t. III, pod red.  A. Morawca, Łódź 2009, s. 85-95,
 8. Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej, Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica”, 12, 2009, s.71-83,
 9. ,,Tu jestem — w mrokach ziemi i jestem — tam jeszcze”. Droga w zaświaty Bolesława Leśmiana, [w:] Wielkie mity kultury, pod red. B. Płonki-Syroki i E. Rudolf, t. I, Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, pod red. Tejże Wrocław 2010, s. 151-161,
 10. Lustro, rozstanie i miłość — o ,,Banicie” Jana Brzechwy,  Acta Universitatis Lodziensis, ,,Folia Litteraria Polonica”, 13, 2010, s. 375-384,
 11. Zanim drgną powieki — księżyc się ukaże. Między nocą a nocą, miłością i zbrodnią— rzecz o ,,Balladzie o pannie”, ,,Lalce” i o brzechwowym banicie, ,,Prace Polonistyczne”, Seria LXV, 2010, s. 71-88,
 12. Miłość gwoździem przybita — szaleństwo i pasja niespełnionej miłości w poezji Jana Brzechwy, [w:] Antropologia miłości, pod red. B. Płonki-Syroki i K. Majbrody, t. IV, Miłość spełniona, miłość niespełniona, pod red. Tejże, Wrocław 2010, s. 261-276,
 13. Zapisać się dobrze w pamięci — listy Anny Mostowskiej do Józefa Zawadzkiego, Acta Universitatis Lodziensis ,,Folia Litteraria Polonica”, 14, 2011, s. 62-71,  
 14. Pod władzą Erosa i drugiej strony życia — o twórczości Jacka Bierezina, [w:] Władca, władza — literackie doświadczenia Europejczyków, pod red.  M. Poradeckiego i M.Szymor-Rólczak, t. II, Łódź 2011, s. 359-369,
 15. Anna Mostowska — twórca czy odtwórca? Wobec niesprawiedliwej recepcji, [w:] Tekst-Tworzywo-Twórca…, pod red. J. Niedbały, Łódź 2011, s. 22-29,
 16. Rafał Wojaczek. Upadek kaskadera, [w:] Orbis Exterior, Orbis Intrios, pod red. B. Płonki-Syroki i E. Rudolf, t. V, Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze, pod red. Tejże, Wrocław 2012, s. 227−240,
 17. Na południe od nigdzie. Charles Bukowski — skandal, ekshibicjonizm, apoteoza życia, [w:] Skandal w tekstach kultury, pod red. M. Ursela, M. Dąbrowskiej, J. Nadolnej, M. Skibińskiej, t. II, Tabu-Trend-Transgresja. Skandal w tekstach kultury, pod red. Tychże, Warszawa 2013, s. 317−325,
 18. Doświadczenia kobiet w powieściach Anny Mostowskiej, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. I, Przyjemności, pasje, upodobania, pod red. B. Mazurek, Katowice 2013, s. 273-284,
 19. About Tuwim — shortly but concisely, [w:] Tribute to Julian Tuwim, ed. M. Napiórkowska, Inverness 2013, p. 9-15,
 20. Gwiazdy, które świecą zabłąkanej łodzi — o podróżach Jana Lechonia, [w:] Literackie obrazy podróży,  pod red. M. Urbańskiej, Łódź 2014, s. 59-70,
 21. Stars that shine for a stray boat — about journeys of Jan Lechoń, [w:] Literackie obrazy podróży,  ed. M.Urbańska, Łódź 2014, s. 177-188,
 22. ,,Nie te siły już i rzutkość nie ta, ale w głowie wciąż raj Mahometa” — potyczki ze starością Jana Brzechwy, ,,Hermeneia”, 1, 2014, s. 1-11,
 23. ,,Przez puste oczodoły widziałem noc ciemną” —  zmierzch poetycki Jana Lechonia, [w:] Zmierzch w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. E. Gajewskiej, A. Matuszek i B. Tomalak, Bielsko-Biała 2014, s. 78-90,
 24. Czy ja w ogóle muszę przedstawiać Kosiorowskiego?, [w:] A. Kosiorowski, Byłem geniuszem, czyli z tego co pamięta Winston Smith, Łódź 2014, s. 7-8,
 25. ,,Jagody nad urwiskiem” — kobieta w lirykach Łucji Danielewskiej, ,,We Love Typo” nr 8-9, 2014, s. 2-5,
 26. Doświadczenie (nie)obecności w liryce Jacka Bierezina, [w:] Doświadczenie, pod red. M. Urbańskiej, Łódź 2014, s. 61-72,
 27. The experience of absence/presence in Jacek Bierezin’s poetry, [in:] The experience, ed. M. Urbańska, Łódź 2014, p. 145-156,
 28. Treasures of polish literature, [w:] Tribute to polish literature, ed. M. Napiórkowska, Inverness 2014,
 29. Nieczystość, zazdrość i gniew — otchłanie miłości Jana Lechonia, [w:] Literackie i artystyczne konteksty miłości, pod red. W. Pawlik–Kwaśniewskiej, D.  Dźwinel, Toruń 2015, s. 224-239,
 30. Jan Brzechwa — poeta w todze, ,,We Love Typo” nr 9-10, 2015, s. 2-4,
 31. Patrzę na zniszczenie, co święci swe dzieło, lecz przecież nic w mym sercu nie poszło na marne — poetyckie retrospekcje Jana Lechonia, [w:]  Starość i młodość w literaturze i kulturze, pod red. M. Kurana, Łódź 2016, „Analecta Literackie i Językowe”, t. V, s. 203-211,
 32. ,,Dobry nekrolog” Jana Lechonia, [w:] Pamięć, pod red. M. Urbańskiej, Łódź 2016, s. 35-44,
 33. Jan Lechon`s ,,Good Obituary”, [in:] Memory, ed. M. Urbańska, Łódź 2016, s. 87-98,
 34. Powieści Anny Mostowskiej — powtórne odczytanie, Acta Universitatis Lodziensis. „Folia Litteraria Polonica” 4(34) 2016, s. 197-210,
 35. Po wizycie u fryzjera — ,,Zachód słońca w Kurwidołach” Rafała Gawina, ,,We Love Typo” 12, Łódź 2016, s. 4-5,
 36. Trzy i czwarta decydująca. Życiopisanie Artura Kosiorowskiego, ,,We Love Typo” 12, Łódź 2016, s. 3-4,
 37. Parateksty w powieściach Anny Mostowskiej, [w:] Tekst, Pretekst, Paratekst, pod red. E. Mikuły, Łódź 2017, s. 137-148,
 38. Jan Lechoń wobec romantyzmu, [w:] Tożsamość, pod red. M. Urbańskiej, Łódź 2017, s.,
 39. Obraz Jana Lechonia jako emigranta, [w:] Tekst, słowo, obraz, pod red. E. Mikuły, Łódź 2017, s.,
 40. Między iluzją a snem. O miłosnym fatalizmie w życiu i twórczości Jana Brzechwy, [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. I, pod red. M. Kurana, Łódź 2017, s. 97-106,
 41. Terapia, splendor, sens bytu — praca w życiu Jana Lechonia  (złożony do druku),
 42. Ryba na piasku — wojenne uchodźstwo Jana Lechonia, [w:] „A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy-kulturowy na przestrzeni dziejów, pod red. K. Banasia i in., Łódź 2017, s. 333-342,
 43. ,,Liryka mego życia” Jana Brzechwy jako podsumowanie przeszłości (złożony do druku),
 44. Listy prozatorskie w ,,Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” — autorzy, tematy, funkcje, ,,Napis”, ser. XXIII (złożony do druku),
 45. Inspiracje Jana Lechonia, [w:] Inspiracja, pod red. M. Urbańskiej, Łódź 2018 (złożony do druku),
 46. Praktyki magiczne w ,,Astoldzie” Anny Mostowskiej (złożony do druku),
 47. Kręgi izolacji Jana Lechonia (złożony do druku).

Zrecenzowałam 50 prac magisterskich i 70 licencjackich oraz 15 artykułów naukowych. Wypromowałam dwa roczniki Licencjatów. Uczestniczyłam z referatem w 25 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, wydałam 6 publikacji w języku angielskim. Jestem redaktorem 5 książek. Byłam recenzentem trzech wniosków:  nagrody i stypendium im. Adama Włodka oraz Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ,,Młoda Polska”, stypendium Urzędu Miasta Łodzi, zrealizowałam 5 projektów badawczych, przyznanych mi w ramach badań własnych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. jestem opiekunem i matką Koła Naukowego Edytorów UŁ oraz od 10 lat nieustająco opiekunem roku.

Dr Marta Szymor-Rólczak

marta.rolczak@uni.lodz.pl

Dr Marta Szymor-Rólczak tytuł magistra filologii polskiej uzyskała w 2004 roku, po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł jej pracy magisterskiej brzmiał Wiersze filozoficzno-refleksyjne Adama Naruszewicza w II tomie „Dzieł” z 1778 roku. Edycja krytyczna ze wstępem. Rozprawa ta została nagrodzona przez Dziekana Wydziału Filologicznego jako najlepsza praca magisterska z literaturoznawstwa polonistycznego w 2004 roku, a następnie znalazła się w finale Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2005. W 2004 roku rozpoczęła naukę w Studium Doktoranckim Wydziału Filologicznego UŁ, w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymała na podstawie rozprawy o charakterze edytorskim, zatytułowanej „Theatrum mundi” poza sceną — poezja Franciszka Zabłockiego. Edycja krytyczna ze wstępem. Promotorem dysertacji była Prof. Barbara Wolska, a publiczna obrona dysertacji miała miejsce we wrześniu 2008 roku.

Dr Marta Szymor-Rólczak jest zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Edytorstwa (początkowo w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski) Wydziału Filologicznego UŁ. Prowadzi zajęcia różnych typów: z zakresu komputerowego składu, pracy redaktora wydawniczego (m.in. korekty, adiustacji, redakcji technicznej, redakcji tekstów prasowych), typografii, krytyki tekstu, przewidziane w programie specjalizacji edytorskiej, realizuje ponadto własne zainteresowania naukowe w ramach zajęć fakultatywnych.

GRANTY i BADANIA

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI zatwierdzonego przez MNiSW w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013) na lata 2013–2018 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek. Wykonawca projektu w zespole Czytanie Naruszewicza.

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI zatwierdzonego przez MNiSW w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013) na lata 2013–2018 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek. Wykonawca projektu w zespole Czytanie Karpińskiego.

Wykonawca tematu badawczego Literatura polskiego oświecenia i jej związki z premią (grant UŁ nr 545/381) w roku 2013, mającego na celu jeszcze głębsze zbadanie polskiego zasobu paremii oraz korelacji ludowych mądrości z literaturą XVIII wieku.

Wykonawca projektu naukowo-badawczego Korekta i adiustacja w XXI wieku. Jak zmiany w procesie wydawniczym wpłynęły na zakres obowiązków, warsztat oraz warunki pracy korektora/redaktora? (dotacja MNiSW nr 3858/E-345/M/2015) w roku 2015.

PEŁNIONE FUNKCJE

Sekretarz redakcji (od 2014), członek kolegium redakcyjnego (redaktor językowy — od 2009)  rocznika  „Prace Polonistyczne„, red. nacz. W. Pusz, Wyd. ŁTN. 14 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Sekretarz redakcji (od 2013) kwartalnika  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica„, red. nacz. M. Woźniak-Łabieniec, Wyd. UŁ. 12 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Redaktor językowy (od 2014) kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne„,  red. nauk. A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, Wyd. ŁTN. 12 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

Redaktor językowy (od 2014) rocznika: „Rozprawy Komisji Językowej„, red. nauk. I. Jaros, Wyd. ŁTN,
8 punktów w części B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW.

WYKAZ PUBLIKACJI

Edycje krytyczne

 1. F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów: M. Szymor-Rólczak, B. Wolska,
  Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2010.

Redakcje naukowe

 1. Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod red. Marty Szymor-Rólczak, przy współudziale Mateusza Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011,
  ss. 282.
 2. Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, pod red. Mateusza Poradeckiego, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 380.
 3.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, z. 4(34): „Na szlakach literatury…” Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej, pod. red. M. Szymor-Rólczak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 328.

Opublikowane artykuły naukowe

 1. M. Szymor, W kręgu wartości moralnych. Motywy i tematy wybranych ód filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 9, 2007.
 2. M. Szymor, W świecie pojęć niepojętych. Obrazowanie
  w utworach Adama Stanisława Naruszewicza — rekonesans zagadnienia
  , „Prace Polonistyczne”
  LXII, 2007.
 3. M. Szymor, Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych, „Literaturoznawstwo. Historia — teoria — metodologia — krytyka” nr 1(3), Łódź 2009.
 4. M. Szymor, Klasycznie, sentymentalnie, rokokowo.
  O ujęciach zjawisk przyrodniczych w poezjach Franciszka Zabłockiego
  , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 12, 2009.
 5. M. Szymor-Rólczak, Adept „szkoły Naruszewicza”. Kilka uwag o stylu poezji Franciszka Zabłockiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 13, 2010.
 6. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Genezis z… miłości czyli Olimp od… sypialni. Mitologiczny i erotyczny poemat „Cztery żywioły” Franciszka Zabłockiego jako przykład recepcji antycznych kosmogonii i teogonii, [w:] Fantastyczność i cudowność. Mityczne scenariusz: od mitu do fikcji — od fikcji do mitu, t. 1, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2011, s. 145–158.
 7. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Różne oblicza władzy, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod. red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, s. 7–21.
 8. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. Moda literacka — ćwiczenie — kamuflaż. Recepcja filozoficznej poezji Fryderyka II na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod. red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, s. 139–152.
 9. Marta Szymor-Rólczak, Lęk przed nieznanym — paremiograficzne świadectwa konfrontacji kultur, „Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, nr XXIII, Bydgoszcz 2013, pod red. M. Pająkowskiej-Kensik, A. Paluszak-Bronki i K. Kołatki, s. 467–477.
 10. Marta Szymor-Rólczak, Na wszystko jest przysłowie — z warsztatu badacza-edytora literatury polskiego oświecenia, „Studia Slavica” XVIII/1, Ostravska Univerzita — Uniwersytet Opolski, Ostrava 2014, ss. 25–33.
 11. Marta Szymor-Rólczak, Internet jako popularne źródło wiedzy na temat paremii – ocena ryzyka zniekształceń kulturowych, [w:] Parémie národů slovanských VII, Ostravská univerzita Ostrava, Ostrava 2014, s. 403–411.
 12. Marta Szymor-Rólczak, rozdział pt. O pewnym „potopie” i jego skutkach: „Do pijaków”, [w:] Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 3, cz. 1, s. 331–344.
 13. Marta Szymor-Rólczak, Wpływ zmian kulturowych i technologicznych w procesie wydawniczym na zakres obowiązków oraz warunki pracy korektorów — prezentacja problemu i założeń badawczych, [w:] Etyczne i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk Kretek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 87–94.
 14. [rec.] Marta Szymor-Rólczak Bogactwo oświeceniowych widoków (Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, pod redakcją Bożeny Mazurkowej), „Ruch Literacki” 5/2016.
 15. Marta Szymor-Rólczak, Od…czytanie „Świata według T. S. Spiveta” Reifa Larsena. Część I: wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego, „Prace Polonistyczne” 2016, t. 71: Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury europejskiej, s. 221–236.
 16. Szymor-Rólczak Marta, Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: punkty węzłowe dwóch perspektyw interpretacyjnych – liberackiej oraz koncepcji świata jako gry, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, z. 4(34): „Na szlakach literatury…” Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej, pod. red. M. Szymor-Rólczak, s. 171–195.

Artykuły oddane do druku, w przygotowaniu

 1. Marta Szymor-Rólczak, Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego,  (oddany do druku).
 2. Marta Szymor-Rólczak, Władza w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, Ostravská univerzita Ostrava, Ostrava (oddany do druku).

Prace redakcyjne:

 1. Konsultacja techniczna książki:
  A. Naruszewicz, Sielanki, seria Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego, t. 2, Łódź 2007;
  w tomie tym: A. Naruszewicz, Wiosna, oprac. krytyczne M. Szymor.
 2. Redakcja, korekta i skład książki: A. Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Łódź 2008.
 3. Redakcja techniczna książki: Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie, przeł. z franc. przedmową i przypisami opatrzyła J. Raźny, Łódź 2009.
 4. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXIV (2009), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2009.
 5. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXV (2010), red. nacz. W. Pusz, red. językowa,
  oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2010.
 6. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVI (2011), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2011.
 7. Marta Szymor-Rólczak, redakcja naukowa (przy współudziale M. Poradeckiego): Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011,
  ss. 282.
 8. M. Poradecki, redakcja naukowa (przy współudziale M. Szymor-Rólczak): Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 380.
 9. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVII (2012), red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, wyd. ŁTN, Łódź 2012.
 10. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXVIII (2013): Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia, red. nacz. W. Pusz, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, A. Stasińska-Kołata, J. Raźny, wyd. ŁTN, Łódź 2013, ss. 240.
 11. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXIX (2014): Talent i umiejętności w literackiej potrzebie, red. nacz. W. Pusz, red. nauk. tomu: M. Karwowska, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak,
  J. Raźny, wyd. ŁTN, Łódź 2014, ss. 240.
 12. Redakcja językowa rocznika „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LX, red. nauk. I. Jaros, ŁTN 2014.
 13. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/1, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2014.
 14. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 15. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCII,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 16. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIII,  red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek,ŁTN 2014.
 17. Redakcja: „Prace Polonistyczne” seria LXX (2015): Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji , red. nacz. W. Pusz, red. nauk. tomu:
  M. Karwowska, red. językowa, oprac. techniczne: M. Szymor-Rólczak, wyd. ŁTN, Łódź 2015, ss. 286.
 18. Redakcja językowa rocznika „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LXI, red. nauk. I. Jaros, ŁTN 2015,
  ss. 302.
 19. Redakcja językowa: Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, pod red. Piotra Stalmaszczyka i Ireny Jaros, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 193.
 20. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIV, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 416.
 21. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCV, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 372.
 22. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVI, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015, ss. 365.
 23. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVII, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2015.
 24. Redakcja językowa kwartalnika: „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVIII, red. nauk.
  A. Pikulska-Radomska, P. Urbanek, ŁTN 2016.

KONFERENCJE

 1. Z warsztatów badaczy oświecenia, organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; maj 2006 roku.
  Referat: Obrazowanie w utworach filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza — wzorce i przykłady realizacji.
 2. Konferencja Z warsztatów badaczy oświecenia, organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; kwiecień 2008 roku.
  Referat: Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych.
 3. III Międzynarodowa Konferencja „Fantastyczność i cudowność”: Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji — od fikcji do mitu); organizatorzy: Pracownia Mitopoetyki i Antropologii Literatury Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego), Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra”; Zielona Góra, 26–28 kwietnia 2009 roku. Referat: Genezis z… miłości czyli Olimp od… sypialni. Mitologiczny i erotyczny poemat „Cztery żywioły. Poema umizgów” Franciszka Zabłockiego jako przykład recepcji antycznych kosmogonii i teogonii.
 4. Pierwszy Zjazd Edytorów Doktorantów i Studentów Polska – Ukraina, Kraków 02–04 kwietnia 2009.
 5. Międzynarodowa konferencja Władcawładza – literackie doświadczenia Europejczyków, Łódź 2010. ReferatModa literacka — ćwiczenie — kamuflaż. Recepcja filozoficznej poezji kontrowersyjnego władcy Fryderyka II na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.
 6. Konferencja krajowa organizowana przez: Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego, Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, JĘZYK — WIELOKULTUROWOŚĆ — TOŻSAMOŚĆ, Bydgoszcz, 17–18.09.2012.
  Referat: Lęk przed nieznanym – literackie i paremiograficzne świadectwa konfrontacji kultur.
 7. Zagraniczna międzynarodowa konferencja: PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH VII – Paremie wczoraj i dziś, Ostrava 17–18.09.2014.
  Referat: Internet jako popularne źródło wiedzy na temat paremii – ocena ryzyka zniekształceń kulturowych.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Czwarta edycja, Opole, 27 listopada 2015 r.
  ReferatWpływ zmian kulturowych i technologicznych w procesie wydawniczym na zakres obowiązków oraz warunki pracy korektorów — prezentacja problemu i założeń badawczych.
 9. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna organizowana przez   Katedrę Filologii Romańskiej i Katedrę Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Być w mniejszości, być mniejszością, Łódź 2–4 marca 2016 r.
  Referat: Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego.
 10. Zagraniczna międzynarodowa konferencja: PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH VIII – „Parémie v 21. století“, Ostrava 13–14.09.2016.
  ReferatWładza w polskich przysłowiach.

PO PRACY…

…wciąż w pracy.

Na szczęście praca to także moje hobby. Zainteresowania, którym oddaję się w czasie wolnym oscylują wokół estetyki: fotografia i grafika, aranżacja wnętrz, scrapbooking (tradycyjny i digital), rękodzielnictwo artystyczne, florystyka. Pasje życiowe: podróże małe i duże oraz własny dom, do którego zawsze wracam bogatsza w doświadczenia, słowa i obrazy. Inne bakcyle to: numizmatyka (banknoty tematycznie związane z techniką drukarską i literaturą), psychologia (głównie w zakresie treningu twórczości), polityka.

Odpoczywam: w podróży, w ruchu, w ogrodzie z kubkiem aromatycznej herbaty w prawej i książką w lewej dłoni oraz… podczas prasowania.

Ostatnio nie odpoczywam… jak na podwójną młodą mamę i pracownika naukowego w jednej osobie przystało…

Portfolio

Dr Anna Petlak

anna_petlak@interia.pl

Publikacje książkowe

 1. Anna Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie
  w XIX wieku
  , Łódź 2008.

Artykuły naukowe

 1. Anna Petlak, Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 6, 2003, s. 133–144.
 2. A. Petlak, Z przejawów zainteresowań bajkami Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku. „Czytanka” Markijana Szaszkewicza, „Prace Polonistyczne”, seria LXII, 2007,
  s. 51–66.
 3. Anna Petlak, współaut. Monika Urbańska, Edycje krytyczne pisarzy polskiego Oświecenia, w: Kalejdoskop Nauki. Przegląd wybranych projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce, Warszawa 2007, s. 37.
 4. [współaut.] A. Naruszewicz, Sielanki, seria Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego, t. 2, Łódź 2007; w tomie tym: A. Naruszewicz, Sielanka I XI, oprac. Anna Petlak.

Dr Małgorzata Pawlata

m.pawlata@gmail.com

Małgorzata Pawlata jest absolwentką polonistyki na Wydziale Filologicznym UŁ (2006) i teologii ogólnej na Wydziale Teologicznym UKSW (2008).

Zawodowo zajmuje się edytorstwem tekstów dawnych, a także gnozą z początków naszej ery.

27 XI 2015 r. obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wolskiej rozprawę doktorską Poezja pochwalna i laudacyjna na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem.

Rozprawa uzyskała wyróżnienie.

Publikacje książkowe

 1. F. D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.
 2. Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2011, Katedra Edytorstwa UŁ.

Artykuły

 1. Blokersi w pułapce, „Tygiel Kultury”, nr 1–3/2006.
 2. Uwagi edytora „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina na przykładzie księgi IX. Oddane do druku w materiałach pokonferencyjnych V Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny 26–28 X 2007.
 3. Wstęp do szczegółowej analizy „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina na przykładzie księgi dziewiątej, „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, Łódź 2008.
 4. Problemy edycji „Wyboru Erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina”. Druk w materiałach pokonferencyjnych Warsztatów Młodych Edytorów, Rabka 21–23 XI 2008, s. 19–26.
 5. Gutenberg — na emeryturze?, „Przegląd Edukacyjny”, nr 2 (64), 3–4/2008.
 6. „Światłość” i inne abstrakty w gnostyckiej „Ewangelii Prawdy”, „Prace Polonistyczne”  seria LXV, 2010 „Pory roku, pory dnia”.
 7. Tytuły chrystologiczne w „Ewangelii Prawdy”,  „Folia Litteraria Polonica”13, 2010.
 8. Wprowadzenie do lektury, wstęp do: F. D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp taż, oprac. tekstów taż, M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo UŁ, s. 7–29.
 9. Hołd dla bogini Powązek: „Gabinet Temiry” [w:] Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 61–70.
 10. Książka z obrazkami, artykuł wygłoszony podczas konferencji „Wyzwania edytorstwa, tekstologii oraz współczesnego rynku książki, część III”, Przesieka 2011.
 11. Typografia w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, artykuł w przygotowaniu.
 12. Józef Szwejk — idiota wśród swoich. Ogólnopolska konferencja naukowa „Antybohater w kulturze”, Supraśl 2013 (artykuł przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym).

Udział z artykułem w konferencjach

 1. Problemy edycji „Wyboru Erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina”. Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 2008.
 2. Magia, religia, wiedza, Współczesny rynek wydawniczy książek tajemniczych. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania edytorstwa tekstologii oraz współczesnego rynku książki, cz. III”, Przesieka 2009.
 3. Gnostycka diaspora zbawionych — obraz diaspory w tekstach z Nag-Hammadi. Ogólnopolska konferencja młodych badaczy „Roote & Routes. Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi”, Kraków 2010.
 4. Niech żyje król. XVIII-wieczne panegiryki na cześć władcy. Międzynarodowa konferencja naukowa „Władca, władza — literackie doświadczenia Europejczyków” Łódź 2010.
 5. Hołd dla bogini Powązek: „Gabinet Temiry”.  Ogólnopolska konferencja Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Czytanie Kniaźnina, Zakopane 2010.
 6. Książka z obrazkami. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania edytorstwa tekstologii oraz współczesnego rynku książki”, cz. IV, Wrocław 2011.
 7. Wiersze poświęcone Izabeli i Adamowi Czartoryskim na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Warsztaty Badaczy Oświecenia, Warszawa 2011.
 8. Józef Szwejk — idiota wśród swoich. Ogólnopolska konferencja naukowa „Antybohater w kulturze”, Supraśl 2013.
 9. Antologia tekstów wielu autorów — problemy edycji. Warsztaty Młodych Edytorów Rabka Zdrój 26–28 IV 2013.
 10. Człowiek wobec potęgi natury: Oda do Obłoków w czasie suszy napisana. Udział w seminarium warsztatowym w ramach grantu badawczego Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017), Janów Podlaski 19–23 V 2013.
 11. Oświeceniowe adaptacje antyku — inspiracje, formy, style. Międzynarodowa konferencja „Adaptacje. Transfery kulturowe”, Katowice 27–28 XI 2014.
 12. Wykorzystanie mapy mentalnej w projektowaniu podręczników, Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 10–12 IV 2015.

Granty

Wykonawca zbiorowego projektu badawczego Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017) zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012 w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2012–2017 pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek.

Nagrody

Nagroda Rektora UŁ za publikację F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”.

Dr Karolina Goławska

karolina.golawska@gmail.com

Rozprawa doktorska

Twórczość dramatyczna Stanisława Przybyszewskiego — wybór. Edycja ze wstępem.

 Zainteresowania

dramat modernistyczny, specyfika języka tekstów internetowych, publikacja dziecięca

Monografie naukowe

 1. Stanisław Przybyszewski „Gody życia. Dramat współczesny
  w IV aktach”
  , opracowała i wstępem opatrzyła Karolina Goławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 2. Stanisław Przybyszewski „Śluby. Poemat dramatyczny
  w trzech aktach”
  , opracowała i wstępem opatrzyła Karolina Goławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w przygotowaniu).

Publikacje

 1. Miłość (prawie) idealna — mit Androgyne w wybranych dziełach Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Miłość w sztuce i kulturze, Łódź 2007.
 2. Filozofia miłości według Stanisława Przybyszewskiego, „Aspekty Filozoficzno–Prozatorskie”
  nr 17–20, styczeń 2006–wrzesień 2007.
 3. Androgyniczna hybryda — „W godzinie cudu” Stanisława Przybyszewskiego, „Prace Polonistyczne”, seria LXII (2007), Łódź 2007.
 4. „Doskonale wiem, iż on to on, a ja to ja” — o multiplikowaniu ciała na podstawie „Manekina” Susan Sontag, [w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne, Łódź 2008.
 5. Kaukaskie rudymenty i próba ich ożywienia. O Leonie Janiszewskim, „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, Łódź 2008.
 6. Pomysł na (nie)nową sztukę — dramaturgia Stanisława Przybyszewskiego, „Aspekty Filozoficzno–Prozatorskie” nr 24–32 2008/2009.
 7. „Na początku była chuć…”. Droga do doskonałości na podstawie wybranych poematów prozą Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna
  i kulturowa
  , pod red. B. Płonki-Syroki i E. Rudolf, t. I, Wrocław 2010.

Pełnione funkcje

Adiustator tłumaczeń dramatów obcojęzycznych w „Dialogu” (miesięczniku poświęconemu dramaturgii współczesnej).

Członek składu redakcyjnego „Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture”.

Sekretarz redakcji „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”.

Członek składu redakcyjnego „Prac Polonistycznych” (do 2014 r.).