Archiwum autora: Mateusz Poradecki

Promocja doktorska dr Beaty Bednarek

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bednarek. Praca ta, zatytułowana „Na koniec jakaś pamięć tam zostawa, gdzie nas nie będzie…” Cztery początkowe księgi liryków z „Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”. Edycja krytyczna ze wstępem, została napisana pod opieką prof. dr hab. Barbary Wolskiej. Recenzentami byli dr hab. prof. Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz dr hab. prof. Tomasz Chachulski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich PAN). Komisja w jawnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu rozprawie wyróżnienia. Na grudniowym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego UŁ zatwierdzono decyzję Komisji o nadaniu mgr Beacie Bednarek stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz o przyznaniu jej wyróżnienia za przygotowaną dysertację.

 

Sympozjum: Na szlakach literatury…

 

6 grudnia 2016 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbył się jubileusz 70. urodzin prof. zw. dr hab. Barbary Wolskiej i 45-lecia Jej pracy naukowej.

Wśród zaproszonych uczestników jubileuszu znaleźli się przedstawiciele z jednostek naukowych kraju i zagranicy, reprezentujących  m.in. Uniwersytet Łódzki oraz Chmielnicki Uniwersytet Narodowy w Ukrainie, Justus-Liebig-Universität Gießen w Niemczech,  Universität Freiburg w Niemczech, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne, między innymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, od Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, Rektora UŁ prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. zw. dr hab. Joanny Jabłkowskiej, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Związku Zawodowego ,,Solidarność”, Dyrekcji, Rady Naukowej i Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od Zakładu Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz kilkadziesiąt gratulacji i życzeń, między innymi od Prorektora UŁ prof. dr hab. Tomasza Cieślaka oraz Prodziekanów: prof. dr hab. Ireny Jaros, prof. dr hab. Anny Wardy, od Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Danuty Kowalskiej, Zespołu Redakcyjnego serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” IBL PAN oraz od Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Napis”.
Nadawcy listów gratulacyjnych zaakcentowali wielki wkład prof. Barbary Wolskiej w rozwój edytorstwa naukowego w Łodzi oraz kraju, Jej zasługi dla badań nad literaturą oświecenia, a szczególnie nad twórczością Adama Naruszewicza i poezją okolicznościową, dotyczącą spraw politycznych oraz prywatnych i środowiskowych, generalnie: autorstwo prac opartych na żmudnych, pracochłonnych i rzetelnych poszukiwaniach źródłowych, stanowiących fundament badań literatury, historii i kultury Wieku Świateł, a także wytyczanie nowych kierunków badań zespołowych, wreszcie zaś – wieloletnią wytrwałą pracę, skromność oraz życzliwość.

W programie jubileuszu znalazło się również sympozjum naukowe skupione wokół tematyki oświecenia i edytorstwa naukowego. W tej części swoje referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, prof. zw. dr hab. Danuta Hombek, prof. dr hab. Roman Dąbrowski, prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, prof. dr hab. Danuta Kowalewska. Po referatach i naukowej dyskusji miał miejsce koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu Charisma.

Uroczystość objęła swym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.
Współorganizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia: Rektor UŁ, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Marszałek Województwa Łódzkiego, NSZZ „Solidarność” UŁ.
Zdjęcia: Jacek Ubysz.

 

Współorganizatorzy, sponsorzy i patronat

patronat