Archiwum autora: Mateusz Poradecki

Promocja doktorska dr Beaty Bednarek

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bednarek. Praca ta, zatytułowana „Na koniec jakaś pamięć tam zostawa, gdzie nas nie będzie…” Cztery początkowe księgi liryków z „Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”. Edycja krytyczna ze wstępem, została napisana pod opieką prof. dr hab. Barbary Wolskiej. Recenzentami byli dr hab. prof. Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz dr hab. prof. Tomasz Chachulski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich PAN). Komisja w jawnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu rozprawie wyróżnienia. Na grudniowym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego UŁ zatwierdzono decyzję Komisji o nadaniu mgr Beacie Bednarek stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz o przyznaniu jej wyróżnienia za przygotowaną dysertację.

 

Sympozjum: Na szlakach literatury…

 

6 grudnia 2016 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbył się jubileusz 70. urodzin prof. zw. dr hab. Barbary Wolskiej i 45-lecia Jej pracy naukowej.

Wśród zaproszonych uczestników jubileuszu znaleźli się przedstawiciele z jednostek naukowych kraju i zagranicy, reprezentujących  m.in. Uniwersytet Łódzki oraz Chmielnicki Uniwersytet Narodowy w Ukrainie, Justus-Liebig-Universität Gießen w Niemczech,  Universität Freiburg w Niemczech, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne, między innymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, od Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, Rektora UŁ prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. zw. dr hab. Joanny Jabłkowskiej, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Związku Zawodowego ,,Solidarność”, Dyrekcji, Rady Naukowej i Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od Zakładu Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz kilkadziesiąt gratulacji i życzeń, między innymi od Prorektora UŁ prof. dr hab. Tomasza Cieślaka oraz Prodziekanów: prof. dr hab. Ireny Jaros, prof. dr hab. Anny Wardy, od Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Danuty Kowalskiej, Zespołu Redakcyjnego serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” IBL PAN oraz od Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Napis”.
Nadawcy listów gratulacyjnych zaakcentowali wielki wkład prof. Barbary Wolskiej w rozwój edytorstwa naukowego w Łodzi oraz kraju, Jej zasługi dla badań nad literaturą oświecenia, a szczególnie nad twórczością Adama Naruszewicza i poezją okolicznościową, dotyczącą spraw politycznych oraz prywatnych i środowiskowych, generalnie: autorstwo prac opartych na żmudnych, pracochłonnych i rzetelnych poszukiwaniach źródłowych, stanowiących fundament badań literatury, historii i kultury Wieku Świateł, a także wytyczanie nowych kierunków badań zespołowych, wreszcie zaś – wieloletnią wytrwałą pracę, skromność oraz życzliwość.

W programie jubileuszu znalazło się również sympozjum naukowe skupione wokół tematyki oświecenia i edytorstwa naukowego. W tej części swoje referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, prof. zw. dr hab. Danuta Hombek, prof. dr hab. Roman Dąbrowski, prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, prof. dr hab. Danuta Kowalewska. Po referatach i naukowej dyskusji miał miejsce koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu Charisma.

Uroczystość objęła swym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.
Współorganizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia: Rektor UŁ, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Marszałek Województwa Łódzkiego, NSZZ „Solidarność” UŁ.
Zdjęcia: Jacek Ubysz.

 

Współorganizatorzy, sponsorzy i patronat

patronat

Dr Mateusz Poradecki

mateusz.poradecki@uni.lodz.pl

Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał w 1999 roku, po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy magisterskiej brzmiał Dwa światy fantastyczne — Tolkien i Sapkowski. Próba porównania. Promotorem był Prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski. W trakcie studiów ukończył Specjalizację Edytorską oraz fakultatywnie uczestniczył także w zajęciach w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Po zakończeniu studiów prowadził zajęcia w ramach godzin zleconych na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Edytorstwa, z zakresu: typografia, skład komputerowy, edytory tekstowe, informatyka.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał na podstawie rozprawy zatytułowanej Obraz władzy w polskiej literaturze fantasy na przełomie XX i XXI wieku. Promotorem dysertacji była Prof. dr hab. Barbara Wolska, a publiczna obrona miała miejsce we wrześniu. 2007 roku.

Od 1 lutego 2003 roku był zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Edytorstwa (początkowo w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski) Wydziału Filologicznego UŁ. W listopadzie 2007 r został zatrudniony w Katedrze Edytorstwa na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z zakresu składu komputerowego oraz autorski wykład: Typografia, realizuje ponadto własne zainteresowania naukowe w ramach zajęć jak np. Podstawy grafiki wydawniczej oraz z literatury współczesnej. Od października 2008 r. jest opiekunem Koła Naukowego Edytorów założonego przy Katedrze Edytorstwa.

Od 2000 r. jest właścicielem i dyrektorem Wydawnictwa Biblioteka. Współpracuje m.in. z: Domem Literatury w Łodzi, Wydawnictwem Naukowym PWN, Wydawnictwem Lekarskim PZWL w Warszawie, Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Kreowania Liderów, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Wydawnictwem Expert, Międzynarodową Szkołą Menedżerów w Łodzi, Papier-Service w Łodzi, Teatrem Nowym, Teatrem Jaracza, Wydziałem Filologii Polskiej i Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, The British Council w Warszawie, Stowarzyszeniem Polsko–Francuskim Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Kształcenia Menedżerów w Łodzi, Oficyną Naukową w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, Okręgową Izbą Lekarską, Polska Akademią Rachunkowości.

Jest autorem projektów typograficznych i graficznych ponad 200 książek, współpracował przy wydaniu ponad 300 książek. Zajmuje się także projektowaniem okładek książek (ponad 60 projektów) oraz drukiem reklamowym. Na stałe współpracuje z redakcjami czasopism naukowych, m.in. „Folia Oeconomica”, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, „Annales. Ethics in Economic Life”, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” i „Logopaedica Lodziensia”.

Zainteresowania

Literatura fantasy i sf; problematyka władzy, polityki oraz stosunków społecznych i rasowych w literaturze; typografia, wzornictwo wydawnicze; jazz, relacyjne bazy danych.

Publikacje

Książki

Mateusz Poradecki, Władza w polskiej literaturze fantasy. Officyna, Łódź 2009.

Redakcja naukowa

 1. Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki przy współpracy Marty Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 2. Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red.  Marta Szymor-Rólczak przy współpracy  Mateusza Poradeckiego, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Artykuły

 1. Mateusz Poradecki, Światy i przyroda w literaturze fantasy — na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego, „Folia Litteraria Polonica”, nr 7/2005, Łódź 2005.
 2. Mateusz Poradecki, Społeczne i rasowe relacje w obliczu wojny w prozie Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego, „Literaturoznawstwo”, Seria I, zeszyt 2, nr 40/2003. Łódź 2003.
 3. Mateusz Poradecki, Świat Tolkiena vs Sapkowskiego, http://www.polonica.ru/node/293, 2003.
 4. Mateusz Poradecki, Nowoczesny cykl wydawniczy. Założenia modelowe, [w:] Rozmaitości warsztatowe, seria Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, tom II, red. Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 267–288.
 5. Mateusz Poradecki, Wykorzystanie linii pisma w projektowaniu książki, [w:] Wyzwania współczesnego edytorstwa, red. Katarzyna Bugryn-Kisiel, Wrocław 2010.
 6. Mateusz Poradecki, Wstęp, [w:] Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 7. Mateusz Poradecki, Między Wschodem i Zachodem. Yeskova czytanie Tolkiena, [w:] Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 8. Mateusz Poradecki, ABO -> KMB: projekt z zasadami i pod prąd, czyli jak powstawała książka Achille Bonito Olivy o rzeźbach Krzysztofa M. Bednarskiego (i nie tylko), [w:] tekst, tworzywo, twórca, red. Justyna Niedbała, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Beata Prokopczyk, Joanna Rozwandowicz, Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 9. Mateusz Poradecki, Szlakiem hobbitów i Wiedźmina. Podróże w literaturze fantasy [w:] Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Bałystok 2012.
 10. Mateusz Poradecki, Trail of The Hobbit and The Witcher. Travel in fantasy literature. [w:] Literackie obrazy podróży, red. Monika Urbańska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
 11. Mateusz Poradecki, Elfy i krasnoludy — adaptacje tolkienowskich ras [w:] „Biblioteka postcriptum polonistycznego”, t. 5 Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. Wioletta Hajduk-Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2015.

Inne

 1. Mateusz Poradecki, Pierścień Nibelunga… a sprawa pewnego hobbita [w:] Złoto RenuProgram opery, The Metropolitan Opera New York & Filharmonia Łódzka, Łódź 2010.
 2. Mateusz Poradecki, Wstęp, [w:] Cezary Szczepaniak, Powiew wiary, Moja modlitwa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 3. Mateusz Poradecki, Posłowie, [w:] Cezary Szczepaniak, Podszepty wyobraźni, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011.
 4. Mateusz Poradecki, Od wydawcy, [w:] Jadwigi Dörr — Poezja z wyboru. Śladem recepcji, red. Barbara Jedynak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011.
 5. Mateusz Poradecki, Posłowie, [w:] Cezary Szczepaniak, Pytania i brak odpowiedzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2012.
 6. Dariusz Zalega, Moja IV RP, red. Mateusz Poradecki, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013.

Portfolio