O Pracowni

Od lat zainteresowania badawcze Pracowników i Doktorantów Katedry skupiają się wokół edycji tekstów polskich twórców oświeceniowych, niemających dotychczas pełnego wydania krytycznego. Jest to świadectwo kultywowania tradycji oświecenia, zaszczepionych przez Profesora Zdzisława Skwarczyńskiego oraz Profesora Ryszarda Wierzbowskiego. Przykład stanowi kilka pionierskich wydań, które ukazały się ponad sto i dwieście lat od pierwodruku: A. S. Naruszewicz, Poezje zebrane, wyd. Barbara Wolska, Wyd. IBL PAN, tomy I-IV, Warszawa 2005, 2009, 2012, 2015 oraz Proza na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, oprac. Monika Urbańska, Łódź 2006. W przygotowaniu jest także edycja krytyczna poezji Franciszka Zabłockiego — pokłosie rozprawy doktorskiej dr Marty Szymor.

Obecnie wydano w serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” sześć tomików, stanowiących pomoc dydaktyczno-naukową:

 1. A.S. Naruszewicz, Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej pod kier. i przy współudziale B. Wolskiej, Łódź 2001;
 2. A.S. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Łódź 2007, t. 2  serii;
 3. F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Łódź 2009, Wyd. UŁ, t. 3 serii;
 4. F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, Łódź 2010, Wyd. Katedra Edytorstwa, t. 4 serii;
 5. Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Łódź 2011, Wyd. Katedra Edytorstwa, t. 5 serii;
 6. W. Bogusławski, Saul, wstęp L.  Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, Wyd. UŁ, Łódź 2015, t. 6 serii.

Przygotowanie ww. wydań krytycznych odbywa się wielokrotnie ze studentami specjalizacji edytorskiej. Efektem współpracy jest kilka tomików z wyżej wymienionej serii.

Ważną pozycją dla badaczy literatury okolicznościowej oświecenia okazuje się tomik spoza serii:

Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, red. naukowa B. Wolska, Łódź 2011.

Wypada również zasygnalizować edycje:

 • Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775, oprac. B. Wolska, Wyd. Sejmowe, seria „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”, Warszawa 2001.
 • A.S. Naruszewicz, Satyry, oprac. B. Wolska, Wyd. Universitas, Kraków 2002.

Ponadto wydano po wielu latach badań i transkrypcji tekstów wszystkie powieści Anny Mostowskiej: Powieści i listy, wstęp i oprac. edytorskie M. Urbańska, Wyd. UŁ, Łódź 2014.

Nie zaniedbano również edycji utworów Juliana Ursyna Niemcewicza, m.in.: Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza, oprac. i opatrzyła wstępem A. Mateusiak, Łódź 2015.

Zainteresowania Pracowników i Doktorantów Katedry Edytorstwa wychodzą także poza okres oświecenia, o czym świadczą m.in. opublikowane w ostatnich latach edycje krytyczne:

 • M. Komornicka, Baśnie i psalmodie, oprac. K, Turkowska, red. nauk. B. Wolska, Wyd. UŁ, Łódź 2014;
 • S. Przybyszewski, Gody życia, oprac. i wstęp K. Goławska, Wyd. UŁ, Łódź 2015.

Oprócz edycji krytycznych warto zwrócić uwagę również na monografie (indywidualne i zbiorowe) powstałe w Katedrze Edytorstwa:

 • B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
 • B. Wolska, Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
 • A. Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Wyd. Biblioteka, Łódź 2008.
 • M. Poradecki, Władza w polskiej literaturze fantasy, Wyd. Officyna, Łódź 2009.
 • Władca, władca. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor-Rólczak, współpraca M. Poradecki, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ. Łódź 2011.
 • Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, współpraca M. Szymor-Rólczak, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011.

Działające przy Katedrze Edytorstwa Koło Naukowe Edytorów UŁ wydało również trzy publikacje książkowe, skupione wokół zagadnień doświadczenia i podróży w literaturze i w kulturze na przestrzeni wieków. Są to:

 • Literackie obrazy podróży, pod red. M. Urbańskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014 oraz
 • Doświadczenie, pod red. M. Urbańskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 • Pamięć, pod red. M. Urbańskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

 W Katedrze Edytorstwa prowadzone są także badania z zakresu techniki edytorskiej, edytorstwa cyfrowego, estetyki druku, teorii liberatury czy przebiegu procesów wydawniczych. Opublikowane artykuły naukowe w tym zakresie wykorzystywane są m.in. w dydaktyce przedmiotów specjalistycznych. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się: estetyka, harmonia, spójność i funkcjonalność publikacji; projektowanie publikacji o szczególnym charakterze tekstu głównego; nowoczesny cykl wydawniczy; obowiązki i warunki pracy korektorów i redaktorów; typografia dawnych druków; szczególny charakter publikacji dla dzieci, w tym książek obrazkowych; teoria liberatury i liberackość wybranych dzieł literackich:

 • Ewa Mikuła, Książka a e-książka. O estetyce publikacji cyfrowych, [w:] Utopia ideału. Filologia, typografia, nowe media, red. J. Staroń, Lublin 2014.
 • — Ewa Mikuła, Książka hybrydowa jako przykład konwergencji mediów, [w:] publikacja pokonferencyjna przygotowywana przez Koło Naukowe Edytorów UJ (Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 2015) [w druku].
 • Ewa Mikuła, Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016 (6) [w druku].
 • Małgorzata Pawlata, Gutenberg — na emeryturze?, „Przegląd Edukacyjny”, nr 2 (64), 3–4/2008.
 • Mateusz Poradecki, Wykorzystanie linii pisma w projektowaniu książki, [w:] Wyzwania współczesnego edytorstwa, red. Katarzyna Bugryn-Kisiel, Wrocław 2010.
 • Mateusz Poradecki, Nowoczesny cykl wydawniczy. Założenia modelowe, [w:] Rozmaitości warsztatowe, seria Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, tom II, red. Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 267–288.
 • Mateusz Poradecki, ABO -> KMB: projekt z zasadami i pod prąd, czyli jak powstawała książka Achille Bonito Olivy o rzeźbach Krzysztofa M. Bednarskiego (i nie tylko), [w:] tekst, tworzywo, twórca, red. Justyna Niedbała, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Beata Prokopczyk, Joanna Rozwandowicz, Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Małgorzata Pawlata, Książka z obrazkami, referat wygłoszony podczas konferencji „Wyzwania edytorstwa, tekstologii oraz współczesnego rynku książki, część III”, Przesieka 2011.
 • Małgorzata Pawlata, Typografia w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, artykuł w przygotowaniu.
 • Marta Szymor-Rólczak, Wpływ zmian kulturowych i technologicznych w procesie wydawniczym na zakres obowiązków oraz warunki pracy korektorów — prezentacja problemu i założeń badawczych, [w:] Etyczne i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk Kretek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 87–94.
 • Marta Szymor-Rólczak, Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część I: wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego, Prace Polonistyczne 2016 (oddany do druku).
 • Marta Szymor-Rólczak, Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: liberacka precyzja (w przygotowaniu).
 • Marta Szymor-Rólczak, Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Być w mniejszości, być mniejszością”, Łódź 2–4 marca 2016 (artykuł oddany do druku w tomie pokonferencyjnym).
 • Marta Szymor-Rólczak, Język dyskursu naukowego — refleksje redaktora (w przygotowaniu).

 

 

 

W wyniku restrukturyzacji i powstania Instytutu Filologii Polskiej Katedra Edytorstwa
1 października 2017 r. została przekształcona w Pracownię Edytorstwa.